FAQ

Allmänna frågor

En portfölj är en samling värdepapper. Din pension förvaltas antingen genom fondförvaltning eller Traditionellt förvaltning. Har du fondförvaltning får du möjlighet att välja fonder. Merapension väljer 5-10 fonder i en sammansatt portfölj åt dig som kund. Vi gör detta för att uppnå hög riskjusterad avkastning. Syftet är att nå så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt.

En fond är en portfölj av värdepapper som förvaltas av ett fondbolag, med en särskild inriktning. Fonder kategoriseras ofta efter vad de innehåller. Man brukar skilja mellan aktiefonder, räntefonder, blandfonder och övriga fonder. Aktiefonder innehåller till exempel främst aktier. Våra portföljer innehåller aktiefonder och räntefonder i olika blandningar för att nå den risknivån som speglar din riskbenägenhet.

Nej, vi förvaltar inga fonder. Vi rekommenderar fonder, som andra fondbolag förvaltar.

Vi är en oberoende rådgivare, vilket i praktiken betyder följande för dig:

– Vi analyserar hela fondtorget i det försäkringsbolaget där du har dina pensionspengar innan vi ger dig en rekommendation (cirka 100 stycken fonder i respektive fondtorg).
– Vi förvaltar inte några egna fonder.
– Vi tar inte emot provisioner från något av de fondbolag vars fonder vi rekommenderar.

Det är omöjligt att veta om och när det är dags att sänka eller höja risken i sparandet. Merapension spekulerar inte med dina pengar och vi rekommenderar dig att inte heller göra det. Behåll din strategi och sänk risken pga av att din sparhorisont har förändrats.

Merapensions porföljer har haft en högre historisk avkastning är vad vi förväntar att portföljerna ska generera i framtiden. Vår förväntade avkastning baseras helt enkelt på vad som är rimligt för dig som kund att förvänta dig för framtiden.

Ja. Du kan när som helst byta risknivå. Riskprofilsanalysverktyget är dock noga framtaget och beprövat för att hitta just den risknivån som passar dig bäst. Det är därför inte rekommenderat att du byter risknivå om du inte känner starkt i efterhand att du hamnat i fel risk.

Ja. Om du exempelvis väljer försäkring X och genomför riskprofilsanalysen, signerar portföljer och sedan gör om processen och väljer försäkring Y och väljer en annan risknivå så får du olika risknivåer för olika försäkringar

Nej vi placerar pensionskapitalet i det försäkringsbolag där kunderna har sina pengar. Är man intresserad av att flytta sitt pensionskapital rekommenderar vi att man hör av sig till sin lokala rådgivare för hjälp.

Ja vi har tillstånd och står under finansinspektionens tillsyn. Läs om våra tillstånd här: https://merapension.se/tillsyn-och-tillstand/

Så sköter vi din pension

Merapension är en personlig, digital och oberoende pensionsrådgivningstjänst som via en unik riskprofilsanalys identifierar kundens lämpliga risknivå för att sedan rekommendera optimerade pensionsportföljer i det pensionsbolag där kunden har sitt pensionskapital. Vårt mål för varje portfölj är den ska ge högsta möjliga avkastning givet kundens risknivå och i detta arbete hämtar vi inspiration från vetenskap och forskning inom området. I våra hållbara portföljer är ett delmål att minimera hållbarhetsriskerna och investera i hållbara instrument. Risknivån är grunden för varje portfölj och vi strävar efter att portföljernas risknivåer ska stämma överens med frågorna i riskprofilsanalysen. Vi balanserar kontinuerligt risken genom att investera olika mycket i aktiefonder och ränte- samt obligationsfonder. Vilka tillgångsslag vi rekommenderar och vikten dem emellan varierar beroende på gällande marknadsläge samt möjlighet inom respektive försäkringsbolags fondtorg.

Merapension förvaltar och bevakar placeringen och rekommenderar förändringar och ombalanseringar åt kunden löpande.

Merapensions filosofi är att investera med hög diversifiering och riskspridning i alla tillgångar i hela världen. Utgångspunkten är att låga avgifter är att föredra samtidigt som vi tror på hållbara investeringar, detta i en sund kombination. Merapensions filosofi är att minimera spekulationer kring utvecklingen på börsen. Vi försöker inte tajma hur marknaden ska gå på kort sikt då detta är ett mycket svårt och vanskligt arbete där det är lätt att ta trampa fel. Vi tror i stället på en långsiktig strategisk allokering där vi utnyttjar det faktum att aktiemarknaderna på lång sikt genererar en god positiv riskjusterad avkastning. Tiden är investerarens bästa vän som sänker risken och jämnar ut avkastningen.

Genom en objektiv analys av samtliga fonder i respektive fondförsäkringsbolags fondtorg sätter merapension ihop optimerade portföljer som skall bemöta varje kunds enskilda behov och önskemål vad det gäller kunskapsnivå, placeringshorisont, riskbenägenhet och hållbarhetspreferenser.
Valet av fonder är baserat på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, egenskaper, process, förvaltarteam, avkastningspotential, risk, avgift och hållbarhetsarbete jämfört mot andra valbara fonder i samma kategori inom försäkringsbolagets utbud.

Dina pensionspengar investeras i en smart och optimerad kombination av fonder med syftet att ge dig den bästa förutsättningen till en hög riskjusterad avkastning, givet din risknivå.
Beroende på hur hög risknivå du väljer får du olika mycket aktiefonder och räntefonder.

Rebalansering innebär att vi återställer risken i din portfölj, så att den utvecklas mer stabilt. I praktiken innebär det att vi, efter varje avslutat kvartal säljer andelar i de fonder som gått bäst och köper flera andelar i de fonder som gått mindre bra i din portfölj. Det gör att proportionerna mellan fonderna, som styr risken hos din portfölj, är samma som när du fick din ursprungliga portföljrekommendation.

Vårt främsta motiv till att rebalansera är riskhantering. Det vill säga att se till att du en portfölj med rätt risk. Och inte har en portfölj med en väsentligt högre risk, än du ska ha, på grund av att de mer riskfyllda tillgångarna i portföljen stigit i värde och därmed utgör en större andel av portföljens totala värde.

Alla våra portföljer är skapade helt utan intressekonflikter och på så sätt kan vi väga in prislappen för varje fond på ett sunt och professionellt vis. Önskar du ha ett fokus på låga avgifter kommer du få den billigaste portföljen möjligast sammansatt utifrån din risknivå. Portföljen strävar efter att välja in fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor men det är inte avgörande för vilka bolag som väljs in. Vi vill att fonderna ska ställa krav på att bolagen de investerar i arbetar med etik, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) samt begränsar sin negativa påverkan på miljön och den globala uppvärmningen. Portföljerna Fokus avgift har den lägsta hållbarhetsfaktorn bland våra portföljer men detta innebär en som lägst en normal/genomsnittlig hållbarhetsnivå.

Fokus mix väljer in fonder med låg avgift som helst ska ställa krav på att bolagen de investerar i arbetar med etik, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) samt begränsar sin negativa påverkan på miljön och den globala uppvärmningen. Fonderna med högre avgift skall verka aktivt för en bättre värld och vara så fossilfria som möjligt. Mixen ger dig en låg totalavgift och en god hållbarhetsfaktor.

Portföljerna tas fram med noga analys av hållbarhetsfaktorer. De fonder som rekommenderas har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av aktiebolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av aktiebolag i fonderna. Portföljerna strävar efter att välja in fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Portföljerna tas fram med noga analys av hållbarhetsfaktorer. De fonder som rekommenderas har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av aktiebolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av aktiebolag i fonderna. Portföljerna strävar efter att välja in fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Nej. Merapension har inga intressekonflikter och arbetar löpande för att identifiera eventuella intressekonflikter.

Nej. Merapension erhåller inga ersättningar från tredje part.

Merapension tar betalt direkt från kunden i form av en fast avgift. Antingen betalar privatpersonen direkt för tjänsten eller så betalar ens arbetsgivare för förmånen åt de anställda.

Planer, kostnad, upplägg

Alla T och P klassade ålderspensionsförsäkringar med fondförvaltning hos följande försäkringsbolag:
Skandia, Länsförsäkringar, Folksam, SPP, SEB. Movestic och Futurpension.

Ej är kollektivavtalade försäkringar. Vi strävar efter att kunna hjälpa till med kollektivavtalade försäkring och hoppas kunna lansera detta under 2023.

Ja. Man kan både köpa Bas och Premium samt blanda mellan Bas och Premium i samma företag.

Om merapension går i konkurs kvarstår den senaste fondportföljen du tagit del av tills du själv gör någon förändring.

Privata avtal är alltid Frivilliga avtal. Frivilliga avtal kan vara både privata och företagsavtal. Företag välja att betala för tjänsten för de anställda som vill skaffa tjänsten=frivilligt avtal, eller så betalar företaget för att samtliga anställda ska få möjlighet att nyttja tjänsten, oavsett hur många som nyttjar tjänsten = Obligatoriskt avtal.

Basplan företag: Tjänstepensioner där det betalande kundföretag är försäkringstagare ingår, så som aktiv premiedragande, löneväxling, fribrev.

Basplan Privat: En frivillig tjänstepensionsplan ingår. informationsfullmakt privat inhämtas alltid. Samtliga möjliga pensionsförsäkringar visas i sammanställningen och individen får välja vilken som skall optimeras. Vill individen välja fler pensionsförsäkringar så behöver individen lägga till Premium.

Obligatoriskt avtal kräver att man ansluter samtliga i en definierad grupp, Det kan vara ledningsgrupp eller samtliga tjänstemän. Minst tre personer i den definierade gruppen krävs för att kunna teckna en obligatorisk lösning. Man kan som kund kombinera Basplan för vissa anställda och Premiumplan för andra.

De som tecknar obligatorisk lösning får automatiskt 20% rabatt på hela kostnaden och kunden får möjlighet att avsluta personal under avtalsperioden utan att betala för hela perioden. Det är en lämplig lösning för

Priserna för Privatpersoner visas ink. moms. Priserna för företag visas Ex. moms.

Ja man kan betala via autogiro (eller faktura) månadsvis, kvartal, halvårsvis eller årsvis.

Har kunden tecknat ett frivilligt avtal behöver kunden betala för hela prenumerationsperioden.
Har kunden tecknat en obligatorisk lösning så kan man avsluta en individ utan att betala för hela prenumerationsperioden.

Merapension skickar alltid endast en informationsfullmakt till kunden. Vi tar aldrig in en skötselfullmakt på en kund.