Integritetspolicy

1 Inledning – Information om behandling av personuppgifter

Mer Pension i Sverige AB (Merapension) har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

Merapension är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Merapension, men kan också ske av uppdragstagare till Merapension.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Merapension behandlar dina personuppgifter.

2 Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Försäkringsrådgivning till dig som privatkund eller anställd

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt kundförhållande med dig och för att fullgöra det kundavtal du eller din arbetsgivare ingått med Merapension eller det uppdrag du eller din arbetsgivare lämnat till Merapension. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal, ge råd om placeringar inom försäkring och biträda vid förmedling av önskemål om fondbyte samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal.

Behandling av uppgifter sker även när Merapension kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till vårt uppdrag för dig. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från Merapension, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal.

Behandling kan även komma att ske mot bakgrund av vissa rättsliga förpliktelser, till exempel lagring av dina personuppgifter.

Behandling kan även ske för Merapensions berättigade intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster. Se nedan avseende din rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)

Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress, telefonnummer)

Uppgifter om din anställning och familj

Försäkringsuppgifter (till exempel försäkringsnummer, kundnummer)

För att uppfylla ingånget avtal med dig eller med din arbetsgivare.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Berättigat intresse för marknadsföring.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som Merapension har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)

Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress)

Uppgift om du är en person i politiskt utsatt ställning

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Merapensions berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och Merapension eller mellan din arbetsgivare och Merapension. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose Merapensions behov av att säkerställa att rätt ersättning mottas och/eller utbetalas.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Försäkringsuppgifter (till exempel försäkringsnummer, kundnummer) Efter en intresseavvägning.

Anhörig till försäkringsrådgivningskund

Vi kan komma att behandla vissa uppgifter om dig som är anhörig till en person som är kund hos oss för att kunna utföra vårt uppdrag och för att kunna ge råd till vår kund.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)

Familjeförhållanden

Ekonomisk information

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Företrädare/kontaktperson till företag som är försäkringsrådgivningskund

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt kundförhållande med företaget och för att fullgöra det kundavtal företaget ingått med Merapension eller det uppdrag företaget lämnat till Merapension. Uppgifterna används för att identifiera dig som är företrädare för företaget, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal, ge råd om placeringar inom försäkring och biträda vid förmedling av önskemål om fondbyte samt ge företaget tillgång till sin webbaserade kundportal.

Merapension kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Merapensions berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Merapensions behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)

Kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer, e-post)

Efter en intresseavvägning.

Merapension kan även komma att behandla uppgifter om dig som är ägare till ett företag, antingen direkt eller genom annat företag. Detta görs i de fall Merapension är skyldigt att identifiera företagets verkliga huvudman enligt penningtvättsregler. I vissa fall kan du som är vd eller styrelseledamot bli identifierad som verklig huvudman.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)

Kontaktuppgifter (till exempel adress, telefonnummer)

Uppgift om du är en person i politiskt utsatt ställning

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Du kontaktar Merapension eller Merapension kontaktar dig

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis. Merapension kan till exempel kontakta dig, trots att du inte är kund hos Merapension, för att marknadsföra våra tjänster. Se nedan avseende din rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)

Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-postadress)

Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Efter en intresseavvägning eller för att fullgöra ett avtal du ingått med Merapension.

Merapension kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Merapension berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för Merapensions berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner till Merapension

Merapension kan komma att behandla personuppgifter om dig som är anställd hos en samarbetspartner till Merapension i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som bolagen kommit överens om. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter
Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)

Kontaktuppgifter (till exempel e-postadress)

Efter en intresseavvägning.

 

Merapension kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Merapensions berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Merapensions behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för Merapensions berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

1 Inhämtande av uppgifter

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar och placeringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal och elektronisk signering).

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Merapension komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan Merapension komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den insynsfullmakt och/eller förmedlarfullmakt du har givit till Merapension.

2 Aktörer som Merapension delar uppgifter med

Merapension delar uppgifter till samarbetspartners, till exempel försäkringsbolag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Merapension och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du har valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Merapension, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för Merapensions berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Merapension kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

3 Plats för behandling

Den behandling som Merapension utför sker inom EU/EES. I de fall Merapension eller en tjänsteleverantör till Merapension skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Merapension att det finns skyddsåtgärder på plats.

4 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Merapension samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad Merapension och du har kommit överens om. Sådana uppgifter som är hänförliga till den försäkringsförmedling som Merapension utfört för dig kommer Merapension spara minst 11 år från det att du inte längre är kund hos Merapension. Uppgifter som är hänförliga till kundkännedomsåtgärder som krävs enligt penningtvättsregelverket kommer Merapension spara minst 5 år efter det att du inte längre är kund hos Merapension.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

5 Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Merapension begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Merapension eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Merapension är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

6 Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Merapension om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Merapension AB
Box 7096
103 87 Stockholm
Telefon: 0761 – 66 77 10
E-post: info@merapension.se

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.