Villkor

Villkor för tjänsten Merapension

1. ALLMÄNT
1.1 Dessa villkor (Villkoren) har tagits fram för att lägga grunden till ett bra och väl fungerande samarbete mellan Bolaget och våra kunder.
1.2 Villkoren gäller mellan Mer Pension i Sverige AB, organisationsnummer 556996-2755, (Bolaget) och den uppdragsgivare, såväl fysisk som juridisk person, (Kunden) som tecknat tjänsten.
1.3 Med Kund ska förstås såväl fysisk som juridisk person som lämnar uppdrag till Bolaget. I de fall den juridiska personen lämnar uppdrag avseende anställdas tjänstepensionsförsäkringar ska med Kund i förekommande fall även förstås den anställda som mottar rådgivningen.
1.4 I de fall Bolaget erbjuder tilläggstjänster eller andra tjänster till Kunden kan även andra villkor än dessa gälla för Kunden.

2. TJÄNSTEN
2.1 Bolaget erbjuder tjänsten Merapension. Genom Merapension samlar Bolaget in information om bland annat Kundens sparhorisont, riskattityd och kunskapsnivå i syfte att ge Kunden råd om placering av kapital i fonder inom försäkringar (Tjänsten). Kunden måste själv godkänna förslaget samt underteckna ansökningshandlingar.

3. UPPDRAGET
3.1 Bolaget ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsdistributionssed analysera och utarbeta för Kunden lämpliga placeringsförslag inom de försäkringar som vid var tid omfattas av Uppdraget samt följa upp och uppdatera placeringsförslagen löpande vid behov (Uppdraget).
3.2 För Uppdragets fullgörande befullmäktigas Bolaget att inhämta information om Kunden enligt skriftlig, såväl fysisk som digital, fullmakt.

4. UPPGIFTER OCH UNDERLAG
4.1 Kunden åtar sig att
a) till Bolaget, utan dröjsmål och på överenskommet sätt, tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter för att Bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren, samt, i tillämpliga fall,
b) löpande, till Bolaget, lämna uppgifter avseende exempelvis förändringar av inkomst och ekonomisk situation, familjebild, byte av arbetsgivare samt övriga uppgifter som är relevanta för att Uppdraget ska kunna fullgöras, samt
c) omedelbart till Bolaget meddela sådana fel eller brister som Kunden upptäcker i försäkringshandlingar, rådgivningsdokumentationer eller andra handlingar.

5. BOLAGETS ÅTAGANDEN
5.1 Bolaget åtar sig att tillhandahålla personal eller konsult som under uppdragstiden ska utföra Uppdraget enligt Villkoren.
5.2 Bolaget ska upprätthålla en ansvarsförsäkring i enlighet med vad som krävs i lag.

6. ERSÄTTNING
6.1 Bolaget erhåller ersättning för sitt Uppdrag genom ett överenskommet arvode från Kunden.

7. ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
7.1 Om Bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution är denne ersättningsskyldig för skada, som därigenom drabbar Kunden.
7.2 Oaktsamhet ska inte anses föreligga på den grunden att utfallet i vissa placeringar varit negativt eller mindre förmånligt än andra placeringsalternativ. Oaktsamhet ska inte heller anses föreligga så länge ett placeringsförslag kan anses ha varit motiverat mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig för Bolaget vid tidpunkten då placeringsförslaget lämnades samt Tjänstens funktion och omfattning.

8. REKLAMATION
8.1 I det fall Kunden har krav om ersättning på grund av felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av Kunden meddelas Bolaget. Försummas detta är talerätten förlorad.

9. INGET ANSVAR FÖR OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER ELLER VID DRÖJSMÅL MED UPPGIFTER
9.1 Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt Villkoren, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Bolaget, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Bolaget lämna uppgifter för erhållandet av rekommenderat försäkringsskydd och/eller placeringsförslag eller varit i dröjsmål med erläggande av premier.

10. BEFRIELSE AV ANSVAR FÖR FEL ELLER BRIST I GÄLLANDE AVTAL OM FÖRSÄKRING
10.1 Bolaget bär inget ansvar för fel eller brist i gällande avtal om försäkring eller för härigenom uppkommen skada/förlust eller indirekt skada/förlust, som inträffat före det att Bolaget har beretts möjlighet, att inom skälig tid från dagen för ikraftträdandet av Villkoren vidtaga erforderliga förändringar i gällande försäkringsavtal inkluderat placeringar av kapital. Bolaget bär aldrig ansvar för fel eller brist i gällande avtal om försäkring annat än vad avser placering av kapital i aktuell försäkring kopplat till Tjänsten, om inte annat överenskommits.
10.2 Givna rekommendationer och prognoser är ett resultat av användande av teoretiska modeller, gjorda bedömningar och uppskattningar. Dessa är inte förenade med några garantier om framtida ekonomisk utveckling av Kundens sparandekapital. Utöver Kundens personliga uppgifter baseras Tjänstens resultat på offentligt tillgänglig information från källor som i sig innehåller felmarginaler och osäkerhet.
10.3 Bolaget ansvarar inte heller för sådana situationer då kunden har frångått Bolagets rekommendationer eller för skada som uppstått genom fel eller fördröjning eller annat som påverkas av extern part, såsom exempelvis försenat genomförande av fondbyten på grund av postgång eller lång handläggningstid hos försäkringsgivare eller för skada som uppstått på grund av avbrott i Tjänsten på grund av t.ex. tekniskt underhåll eller driftsstörning.

11. OMEDELEBAR UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN
11.1 Kunden har rätt att omedelbart säga upp Tjänsten och därmed återkalla fullmakten om Bolaget väsentligen åsidosätter sitt åtagande enligt Villkoren.
11.2 Om Kunden obefogat säger upp Tjänsten och återkallar fullmakten före eller efter det försäkring har distribuerats eller placeringsförslag lämnats ska ersättning utgå till Bolaget på sätt som anges i punkt 1 nedan.
11.3 Bolaget har rätt att omedelbart säga upp Tjänsten och därmed frånträda Villkoren, om
a) Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Villkoren, eller
b) Kunden begär tjänster av innebörd att Bolaget ska efterge kravet på god försäkringsdistributionssed.
11.4 När Kunden eller Bolaget omedelbart säger upp Tjänsten och frånträder Villkoren upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.

12. ÅTERKALLELSE AV FULLMAKTEN
12.1 Återkallar Kunden endast fullmakten efter det försäkring har distribuerats eller att placeringsförslag erhållits, utan att Kunden därvid säger upp Tjänsten, upphör Villkoren att gälla vid utgången av överenskommen period. Bolaget har då rätt till ersättning enligt punkten 6 ovan under återstoden av den överenskomna period som framgår av aktuell faktura.
12.2 Fullmakt, som återkallats eller upphört att gälla på grund av att Tjänsten upphört, ska utan dröjsmål, i förekommande fall, överlämnas till Kunden. Bolaget ska snarast underrätta försäkringsgivaren härom.

13. BOLAGETS FÖRSÄKRINGSBASERADE INVESTERINGSPRODUKTER
13.1 En försäkringsbaserad investeringsprodukt är en försäkring med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet, med undantag för skadeförsäkringar, livförsäkringar där ersättning enligt avtalet endast betalas ut vid dödsfall eller vid invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning, och pensionsförsäkringar. En försäkringsbaserad investeringsprodukt är till exempel en kapitalförsäkring (fond- eller depåförsäkring) i vilken Kunden kan investera i olika finansiella produkter.
13.2 Bolaget kommer årligen tillhandahålla Kunden en rapport om de tjänster och transaktioner som genomförts under rapporteringsperioden med en redovisning av de totala kostnaderna. Denna rapport kommer Kunden få av aktuella försäkringsbolag. Kunden kommer av Bolaget få en rapport om de ersättningar som Bolaget tar ut.
13.3 Bolaget kommer regelbundet att bedöma lämpligheten av de försäkringsbaserade investeringsprodukter som rekommenderats Kunden. Det innebär att Bolaget kommer bedöma om de rekommenderade placeringarna fortsatt är lämpliga. Sådan bedömning genomförs löpande, men minst årligen. Kunden kommer alltid att kontaktas vid ny bedömning.
13.4 Vad som sägs om försäkringsbaserade investeringsprodukter ovan gäller även pensionsförsäkringar som har ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

14. EGENSKAPER OCH RISKER MED INVESTERINGAR I FINANSIELLA INSTRUMENT
14.1 Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk för att investeringen sjunker i värde. Ju högre risk Kunden är beredd att ta desto större är risken för större förluster. Samtidigt innebär en högre risk även en möjlighet till högre avkastning. Vid all investering i värdepapper i Kundens försäkringar är det av vikt att Kunden förstår egenskaperna och riskerna med det eller de värdepapper som Kunden investerar i. Kunden har av Bolaget erhållit information om de finansiella instrumentens egenskaper och risker.

15. KOMMUNIKATION
15.1 All kommunikation sker på svenska. All dokumentation samt information Kunden erhåller kommer att vara på svenska.
15.2 Kommunikation sker via Kundens kundportal, till vilken Kunden har åtkomst genom personlig inloggning, via e-post, brev eller telefon. Det åligger Kunden att meddela Bolaget om Kunden byter e-postadress, postadress eller telefonnummer, vilket görs på Kundens kundportal
15.3 Kunden har rätt att få viss information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning. Denna information kommer Kunden erhålla personligen på sin kundportal. Kunden har alltid rätt att begära att få informationen avgiftsfritt i en pappershandling.

16. MEDDELANDEN
16.1 Meddelande som sänts till Kundens kundportal eller via annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda vid början av påföljande vardag.
16.2 Meddelanden som avsänts från Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte vardagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit.
16.3 Meddelanden från Kunden till Bolaget ska ställas till den adress som anges i den förköpsinformation Kunden har fått, såvida inte svar begärts till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Bolaget tillhanda den vardag meddelandet kommit fram till nämnda adress.

17. SEKRETESS
17.1 Bolaget ska iaktta och vidmakthålla tystnadsplikt vad gäller uppdraget och inhämtade uppgifter och får inte obehörigen röja sådana inhämtade uppgifter.
17.2 Handlingar med konfidentiella uppgifter ska förvaras på ett betryggande sätt.

18. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
18.1 För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Kundens kundportal eller på Bolagets hemsida.

19. AVTALSSTID OCH FÖRNYELSE AV TJÄNST
19.1 Tjänsten gäller från det datum då Villkoren träder ikraft enligt nedan. Tjänsten förlängs därefter för en tid av 12 månader i sänder, såvida inte Tjänsten dessförinnan skriftligen uppsäges, dock senast 3 månader före utgången av gällande avtalsperiod.
19.2 Villkoren träder ikraft vid den tidpunkt då Kunden tecknar Tjänsten.
19.3 När Tjänsten har sagts upp och Villkoren upphört att gälla upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.

20. ÄNDRING AV VILLKOREN
20.1 Ändringar av Villkoren ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkten 16 ska anses ha mottagit meddelandet om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att säga upp Tjänsten till upphörande.

21. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR
21.1 Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i Villkoren, om inte särskilt avtal ingåtts om detta. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa Villkor.

22. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
22.1 Tolkning och tillämpning av Villkoren ska ske enligt svensk rätt.
22.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol.