Förvaltning

Merapension i Sverige AB är ett förmedlarbolag som bedriver personlig och oberoende pensionsförvaltning med hjälp av vår egenutvecklade digitala rådgivningsplattform merapension.se. Förvaltning går ut på att nå ett visst finansiellt mål så effektivt som möjligt genom att välja ut en samling lämpliga tillgångsslag och kombinera dem på bästa sätt i en portfölj. Vårt mål för varje portfölj är den ska ge högsta möjliga avkastning över tid för den risknivå som kundens lämplighetsbedömning fastställt. Detta med utgångspunkt från möjligheterna i respektive försäkringsbolags fondutbud.  I detta arbete hämtar vi inspiration från nobelprisvinnande ekonomisk forskning. I våra hållbara portföljer är ett delmål att minimera hållbarhetsriskerna och investera i hållbara instrument som strävar efter att göra världen hållbar både inom sociala och miljömässiga aspekter.

Investeringsfilosofi

Merapensions filosofi är att investera med hög diversifiering och riskspridning i alla tillgångar i hela världen. Utgångspunkten är att låga avgifter är att föredra samtidigt som vi tror på hållbara investeringar, detta i en sund kombination. Merapensions filosofi är att minimera spekulationer kring utvecklingen på börsen. Vi försöker inte tajma hur marknaden ska gå på kort sikt då detta är ett mycket svårt och vanskligt arbete där det är lätt att ta trampa fel. Vi tror i stället på en långsiktig strategisk allokering där vi utnyttjar det faktum att aktiemarknaderna på lång sikt genererar en god positiv riskjusterad avkastning. Tiden är investerarens bästa vän som sänker risken och jämnar ut avkastningen.

Med utgångspunkt från att ge varje unik kund den bästa förutsättning till en god pension arbetar vi med en förvaltningsfilosofi som bygger på tre grundprinciper.

Inga intressekonflikter: Vår förvaltning har endast kundens bästa i fokus. För att kunna säkerställa och trygga våra kunder om detta fokus måste vi ha nolltolerans mot intressekonflikter. Merapension tar inte emot någon tredjepartsersättning från fondbolag. Merapension tar inte emot kundbeståndsersättning från försäkringsbolag. Merapension har inget direkt eller indirekt ägande i något fondbolag. Merapension analyserar samtliga valbara fonder i respektive försäkringsbolags fondtorg.

Forskningsbaserad:  Vår investeringsmetod är baserad på empirisk data och validerad forskning. Vi utgår från tydliga och robusta slutsatser i akademisk forskning som vägledning för hur en kund investerar på bästa sätt. De viktigaste slutsatserna är att:

  • Ha rätt risknivå. Avkastningspotentialen i en placering är starkt korrelerad med den tagna risken. En kund som önskar hög avkastning behöver ta hög risk. Har man lång sparhorisont bör man ha hög exponering på aktiemarknaden för att uppnå högsta resultat. Merapension strävar efter att hjälpa pensionssparare komma till denna insikt för att kunna acceptera korta nedgångar i börsen om man har en lång starhorisont eller om man har en kort sparhorisont inse att det olämpligt att ta hög risk.
  • Ha god diversifiering. Merapension rekommenderar väl diversifierade portföljer. Vi föredrar placeringsalternativ som är exponerade mot många aktier framför placeringsalternativ som inriktar sig mot några få. Merapension strävar efter att vara exponerad mot världsmarknadens totala rörelse med undantag från bolag som negativt påverkar klimatet.
  • Följ din sparstrategi. Merapension spekulerar inte i huruvida börsen kommer gå upp eller ned vid olika specifika tillfällen. Det finns ingen forskning som fastställer att det är möjligt att Tajma marknaden och därför försöker vi inte heller oss på den metoden. Det finns andra aktörer som har paketerat den praktiska lösningen att vara med  Eftersom vi står på kundens sida och strävar efter att ge varje kund den bästa förutsättningen till en god pension så
  • Sträva efter låga avgifter. Avgifter har en mycket stor påverkan på avkastningspotentialen. Lågkostnadsprodukter såsom indexinvesteringar sparar mycket stora belopp för kunden och ger en högre avkastning

 

Personlig: Vår lämplighetsbedömning tar hänsyn till kundens sparhorisont, kunskap och erfarenhet, riskbenägenhet och preferenser vad gäller hållbarhet. Kundens lämpliga risknivå är grunden för varje rekommenderad portfölj. och vi strävar efter att portföljernas risknivåer ska stämma överens med frågorna i riskprofilsanalysen. Vi balanserar kontinuerligt risken genom att investera olika mycket i aktiefonder och ränte- samt obligationsfonder. Vilka tillgångsslag vi rekommenderar och vikten dem emellan varierar beroende på gällande marknadsläge samt möjlighet inom respektive försäkringsbolags fondtorg.

Fondanalys

Genom en objektiv analys av samtliga fonder i respektive fondförsäkringsbolags fondtorg sätter merapension ihop optimerade portföljer som skall bemöta varje kunds enskilda behov och önskemål vad det gäller kunskapsnivå, placeringshorisont, riskbenägenhet och hållbarhetspreferenser.

Valet av fonder är baserat på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, egenskaper, process, förvaltarteam, avkastningspotential, risk, avgift och hållbarhetsarbete jämfört mot andra valbara fonder i samma kategori inom försäkringsbolagets utbud.